Inovace na vlnách – Konference


Inovace na vlnách – Konference
Event on 2016-05-27 09:00:00
For English please scroll down Svět se zdokonaluje, nové vize se okamžitě mění v technologie. Získejte přehled o možnostech, které nabízí inovace a moderní technologie a jak vám, vaší společnosti nebo vašemu městu mohou usnadnit život. Vrcholem Týdne inovací se stane událost “Inovace na vlnách” v pražské Cargo Gallery. Celodenní konference představí současné trendy v oblasti inovací a moderních technologií, příklady jejich využití v běžném životě a zajímavé projekty, které již fungují v ČR nebo zahraničí. Dopolední část se zaměří především na téma chytrých měst, odpolední na inovace, umělou inteligenci a internet věcí. Program konference: 9:00-9:20 Registrace 9:30-11:30   Panel I: Praha jako Smart City – Koncept chytrých měst  Martin Barry, director reSITE: Úspěšné koncepty Smart City ve světě a inspirace pro Prahu Karel Janeček, autor konceptu Demokracie 2.1: Demokracie 2.1. a její využití pro Smart City Brian Benjamin, program manager at Smart City the Hague economy: Jaké koncepty Smart City fungují úspěšně v Haagu a Holandsku obecně Harold Langenberg, head of strategy & communications Allego: Jak nastavit Smart City infrastrukturu k maximální podpoře užívání elektrických aut Jan John, director Simplecell Networks: Internet věcí (IoT) a jeho potenciál pro Prahu jako Smart City  11:30-12:00 Q & A 12:00-13:00 Lunch-break 13:00-14:30 PANEL II: Globální inovační trendy současné i budoucí a jejich dopad na firmy a společnost –  nanotechnologie, zdravotnictví a doprava Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR: Inovační trendy v českém průmyslu aneb jak moc jsme pozadu Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR: Rozvoj nanotechnologií ve světě a jejich využití v blízké budoucnosti Michael Carvan, jednatel Výzkumného technologického institutu: Vize revolučního konceptu uzavření cyklu vody pro celý svět Liliana Berezkinová, CEO Nanopharma: Inovace ve zdravotnictví: světové trendy a představení projektu regenerace lidského brzlíku pomocí nanovláken a jmenových buněk 14:30-15:00 Q & A 15:00-15:15 Coffee break 15:15-16:45 PANEL III:  Globální inovační trendy současné i budoucí a jejich dopad na firmy a společnost – digitální oblast Jan John, director Simplecell Networks: Světové trendy v IoT a jejich dopady na firmy a společnost Filip Doušek, business analytics lead Mibcon: Big Data a jejich potenciál pro firmy a společnost Tomáš Studeník, CEO Insane Business Ideas: Digitální budoucnost a její možnosti Taťána le Moigne, CEO Google Czech republic and Slovakia: Inovace jako součást kultury Google Jan Vraný, Business lead Google Czech Republic: Jak Google inovuje a na co se od Google můžeme těšit v brzké budoucnosti 16:45-17:15 Q & A 17:15-19:00 Networking na horní palubě lodě Cargo Gallery 19:00-22:00 Afterparty na lodi Cargo Gallery Více o Týdnu inovací zde. The world is speeding up. A bright idea today turns into new technology by tomorrow. Come talk to us about innovation, modern technologies and how they can make life easier for you, your company or your city. The main event will be the two-day “Innovation on the Waves” at Cargo Gallery in Prague. Friday’s program will present the latest trends in innovation and modern technologies, how they can be used in everyday life, and exciting projects already under way in the Czech Republic and elsewhere in the world.  Agenda: 9:00-9:20 Registration 9:30-11:30 Panel I: The Smart Cities concepts and their applications on Prague Martin Barry, director reSITE: Successful examples of Smart Cities around the world and inspirations for Prague Karel Janeček, author of Democracy 2.1: Democracy 2.1 and its use for Smart Cities Brian Benjamin, program manager at Smart City the Hague economy: What concepts of Smart Cities work in The Haag or in the rest of the Netherlands Harold Langenberg, head of strategy & communications Allego: How to set up a city infrastructure in order to maximize support for using electric cars Jan John, director Simplecell Networks: IoT and its potential for Prague as a Smart City  11:30-12:00 Q & A 12:00-13:00 Networking Lunch 13:00-14:30 PANEL II: Present and future global innovation trends and their impact on firms and society – nanotechnology, healthcare and transport Petr Jonák, Confederation of Industry of the Czech Republic – member of board: Innovation trends in the Czech industry – how behind are we? Jiří Kůs, Chairman of the Czech Nanotechnology Industries Association: Development of nanotechnologies around the world and their use in near future Michael Carvan, executive director of the Research and technology institute: The revolutionary paradigm of water renewal resources for the whole planet Liliana Berezkinová, CEO Nanopharma: Innovation in healthcare: world trends & introduction to regeneration of human thymus via nanofibers and stem cells project 14:30-15:00 Q & A 15:00-15:15 Coffee break 15:15-16:45 PANEL III:  Present and future global innovation trends and their impact on firms and society – digital areas Jan John, director Simplecell Networks: World trends in IoT and their impact on firms and society Filip Doušek, business analytics lead Mibcon: Big Data and its potential for firms and society Tomáš Studeník, CEO Insane Business Ideas: Digital future and its potential Taťána le Moigne, CEO Google Czech republic and Slovakia: Innovation as a part of the company culture in Google Jan Vraný, Business lead Google Czech Republic: Examples on how Google innovates and what new innovative releases we can expect in near future 16:45-17:15 Q & A 17:15-19:00 Networking on the higher deck of the Cargo Gallery boat 19:00-22:00 After-party on the Cargo Gallery boat

at Cargo
Vyton
Prague, Czech Republic

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>